شورای پژوهشی

دکتر سید رسول زکوی - تلفن تماس:05138012799- zakavir@mums.ac.ir
دکتر کامران آریانا- تلفن تماس: 05138012781- aryanak@mums.ac.ir
دکتر وحید رضا دباغ- تلفن تماس: 05138012794- dabbaghvr@mums.ac.ir
دکتر رامین صادقی- تلفن تماس: 05138012794- sadeghir@mums.ac.ir
دکتر مهدی مؤمن نژاد - تلفن تماس: 05138012783- momennezhadm@mums.ac.ir
دکتر کیوان صدری(معاون پژوهشی مرکز)- تلفن تماس: 05138012783- sadrik@mums.ac.ir
دکتر مجید درّودی (رئیس مرکز)- تلفن تماس: 05138012798- darroudim@mums.ac.ir

آدرس : بیمارستان قائم(عج)- طبقه منهای یک- بخش پزشکی هسته ای

لینک سامانه علم سنجی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای

آدرس دهی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای

Nuclear Medicine Research Center,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

الویتهای پژوهشی و گرایشهای پژوهشی

بزودی الویتهای پژوهشی و گرایشهای آن ثبت می گردد.

تماس با ما

تاریخچه پیدایش مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای

مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای یک مرکز غیر انتفاعی می باشد که در زمینه روشهای تشخیصی و درمانی با هدف افزایش سلامت جامعه و دانش بشری فعالیت می نماید. این مرکز در سال 1388 تشکیل و پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1389 موافقت اصولی خود را از شورای گسترش وزارت بهداشت در سال 1390 دریافت نمود.

پژوهان

سیستم جامع اطلاعات پژوهشی

سامانه نقلیه

نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

پست الکترونیک

ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی

اتوماسیون اداری

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

فیش حقوقی

دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان

سامانه رفاهی کارکنان

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان