وقایع مهم در پزشکی هسته ای


مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای>وقایع و حوادث مهم در پزشکی هسته ای

تــــاريخ حوادث و وقايع مــهم در پزشكي هسته اي :

1896 هنري بكرل اشعه مرموز ساطع شده از اورانيوم را كشف كرد.
1897 ماري كوري اين تابش مرموز را راديواكتيوينه ناميد.
1901 هنــري الكـــسا نــــدر دانــــلوس و يوگن بلاچ ، راديوم را در تماس با ناراحتي پوستي توبركولوز قرار دارند.
1903 الكــــــســــاندر گراهـــامبل, جاگذاري منبع اورانيوم در داخل و يا نزديكي بافت تومورال را پيشنهاد نمود.
1913 فــــردريــــك پــــروســچر ، براي اولين بار مطالعه درمان بيماريهاي مختلف را بتوسط تزريق ور يدي اروانيوم را بنيان نهاد.
1924 جرج. د. هوسي ، كريستينسن و لومـــــهولت ، اولين رديـــــــاب راديواكتيو ( 210 Pb و 210 Bi ) را بر روي حيـــــــوانات آزمايش نمودند.
1932 ارنست لارنس و استانلي ليوينگستون ، اولين ذره را بدون استفاده از ’’‌ ولـــتاژ هاي بالا و بواسطه شتاب دادن يونهاي نوري توليد نمودند. اين اولين گام در توليد مقادير قابل توجه راديو نوكلو ئيدها بود.
1936 جان لارنس و برادرش ارنست ، اولين كاربرد كلينيكي راديو نوكلو ئيدهاي خاص را در درمان لوسمي بوسيله P 32 بنيان نهادند.
1937 جان ليـــــوينگود ، فــرد فيــــــــر برادر و گليــــن سيبورگ ، 59 Fe را كشف كردند.
1939 اميليو سگره و گلين سيبورگ تكنسيم m 99 را كشف كردند.
1940 راكفلر ،اولين سيكلو ترون را جهت توليد راديوايزوتوپهاي ويژه پزشكي در دانشگاه واشنگتن اختصاص داد.
1946 ســـا مو ئل. ام. ســـــدلــــــين لئــــو. د. مارينــــلي و اليــــــنور اشري , يك بيمار با سرطان تيروئيد را با 131 I درمان كردند.
1947 بنـــديكت كا سن يد راديواكتـــــــيو را جهت تشخيـــــــص و افتراق ندولــــــــهاي بد خيم و خوش خيم تيروئيد بكار برد.
1948  آزمايشگاه ابت, استــفاده از راديو ايزوتوپها را آغاز نمود.
1950 ك. آر. كــــريســــپل و جان. پ. استراسلي، سرم آلبومين انساني نشاندار شده با I 131 را براي تصويربرداري از حجم خون داخل قلب استفاده نمودند.
1951 سازمان دارو و غذاي آمريكا ( FDA ), استفاده از I 131 را براي بيماريهاي تيروئيد تأييد نمود. اين اولين مصوبه FDA در رابطه با راديو ايزوتوپها بود.
1953 گوردن براونل و اچ. اچ. سويت يك آشكارساز پوزيــــــــتروني را، بر اساس شناسايي فوتـــــونهاي حاصل از پديده فنا و شمارش برخــــوردهاي حاصل ساخت.
1954 ديويد كول ، يك سيستم ثبت فوتوني را براي اسكنــينگ ( Scanning ) راديو نــــــوكلئيــــــدها اختراع كرد. اين پيشرفت پزشكي هســـــته اي را هم جهت با راديــــــولوژي به سمت پيشرفتهاي بيـــــشتر هدايت نمود
1955 ركس هاف, ميزان خروجي قلب را با استفاده از سرم آلبومين انساني نشاندار شده با 131 I اندازه گيري نمود.
1958 هــال انگـــــر ( Hal Anger) دوربين سنتيلا سيون را اختراع نمود. بــــدينوسيله تصويربرداري ديناميك نيز در پزشكي هسته اي مقدور گشت.
1960 لوئيس. ج. استا نگ و پاؤل( جيم) ريچارد ، دز آگهي فروش ژنراتـــــــــورهاي تكنسيـــم m 99 و ديگر ژنراتـــــورهاي ساخت آزمــــــــايشگاه ملــي بروك هــــــون (Brookhaven) را تبليغ كردند.
تا آن زمان هنوز تكسنيم m 99 در پزشكي هسته اي استفاده نشده بود.
1962 ديويد كول ،بازسازي تصاوير توموگرافي نشر شده را ابداع نمود. بعدها اين روش SPECT, PET نام گرفت.
تعميم اين روش در راديولوژي همان CT مي باشد.
1963 تنظيم ملزومات و قوانين داروهاي جديد مرتبط با راديو داروها را به سازمان انرژي اتمي واگذار نمود.
1969 سي. ال. ادوارد( ( C.L. Edwards تجمع 67 Ga را در سرطان گزارش نمود.
1970 اعلام نمود كه با توجه به كاربردهاي اين مواد، راديـــــــو داروها را مي توان با عنوان دارو خطاب نمود. ايـــــن روند تا ژوئن 1977 كاملاً جا افتاد.
1971 ¬ سازمان پــــزشكي آمريكا , پزشـــكي هسته اي را به عنوان يكي از شاخه هاي طب به رسميت شناخت.
1973 اچ ويلــــــــيـــــــــام استـــــراس ، تست ورزش را بعنوان اسكن ميوكارد معرفي نمود.
1976 جان كـــيز اولين دوربين SPECT را طراحي نمود و رونالد جازاك اولين هــد ( Head ) دوربين SPECT را طراحي كرد.
1978 ديـــــــويـــد گــــــــلدنبـــــــرگ, از آنتي بادي هاي نشاندار شده با مواد راديواكتيو جهت تصويربرداري از تومورها استفاده نمود.
1981 جــي. پـــــي. مـــچ ( J.P. Mach) آنتي بادي هاي تك كلني نشاندار شده با مواد راديواكتيو را جهت تصـــــويربرداري از تومورها بكار برد.
1982 استيو لارسون و جف كاراسكو ايلو ،بيـــــــماران سرطاني ملانـــــوماي بد خــــيم را با آنتـــــي بادي هاي تك كلني نشاندار شده با I131 تحت درمان قرار داد.
1989 اولـــــين راديو داروي پـوزيترون را جهت تصويربرداري پرفيوزن ملانوما تصويب نمود.
1992 اولين راديو داروي آنتـــي بادي تك كلني را جهت تصــــويربـــرداري از تومور تصويب كرد.

بازديدكنندگان

امروز: 54
ديروز:48
اين هفته: 224
هفته‌ي گذشته: 335
اين ماه: 1148
ماه گذشته: 1541
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی