طرحهای در دست اجرا


تاریخ اتمام

تاریخ شروع

نام مجری

میزان تعهد مرکز

میزان هزینه کل طرح

وضعیت طرح

تاریخ ارائه به معاونت

عنوان طرح

کد طرح

ردیف

6/5/93

9/11/92

رامین صادقی

-------

5.000.000

در دست اجرا

30/8/92

بررسي مطابقت زير بغل تزريق عمقي و سطحي مواد مورد استفاده در بيوپسي گره لنفي پيشاهنگ در سرطان پستان: مرور نظام مند و متا آناليز متون

921773

1

6/5/93

9/1//92

رامین صادقی

---------

5.000.000

در دست اجرا

30/8/92

بررسي ارزش تشخيصي اسکن پرتکنتات در تشخيص نسج اکتوپيک مخاط معده: مرور نظام مند و متا آناليز متون

921772

2

17/4/93

20/6/92

رامین صادقی

---------

12.600.000

در دست اجرا

30/3/92

بررسي ارزش دياگنوستيک بيوپسي گره لنفي پيشاهنگ در کارسينوم مرکل سل: مرور نظام مند و متا آناليز متون

920574

3

22/7/92

28/1/92

رامین صادقی

---------

6.700.000

در دست اجرا

اعلام پایان طرح باید صورت گیرد

18/9/91

بررسي ارزش تشخيصي بيوپسي گره لنفي پيشاهنگ در سرطان مقعد: مرور نظام مند و متا آناليز متون

910794

4

16/10/92

22/7/91

رامین صادقی

----------

323.770.000

در دست اجرا

اعلام پایان طرح باید صورت گیرد

5/4/91

بررسي بيوپسي غدد لنفاوي پيش اهنگ به کمک Tc-99m-Phytate در بيماران با سرطان کانسرغيرسلول کوچک ريه(NSCLC)

910245

5

12/4/92

4/5/91

رامین صادقی

----------

14.300.000

منتظر اجراي تعهدات

(گزارش پایان طرح رد شده)

10/11/90

بررسي ارزش تشخيصي بيوپسي گره لنفي پيشاهنگ در سرطان غير سلول کوچک ريه: مرور نظام مند و متا آناليز متون

910044

6

12/4/92

4/5/91

رامین صادقی

----------

20.500.000

منتظر اجراي تعهدات

(گزارش پایان طرح رد شده)

10/11/90

بررسي ارزش تشخيصي هپاتوسينتي گرافي در تشخيص افتراقي آترزي صفراوي و هپاتيت نوزادان : مرور نظام مند و متا آناليز متون

900924

7

وحیدرضا دباغ

------------

ارجاع به معاون پژوهشي واحد

بررسي تاثير نيکورانديل بر وضعيت پرفيوژن ميوکارد با استفاده از اسکن پرفيوژن ميوکارد در بيماران قلبي مبتلا به پديده جريان خون آهسته کرونري در آنژيوگرافي عروق کرونر

921814

9

8/7/93

13/7/92

وحیدرضا دباغ

17.975.000

32.250.000

در دست اجرا

4/4/92

بررسي ارتباط بين اندکسهاي فانکشن دياستوليک بطن چپ دراسکن پرفيوژن ميوکارد به روشGated myocardial perfusion SPECT واکوکارديوگرافي

920619

10

30/8/93

5/8/92

وحیدرضا دباغ

49.000.000

106.772.000

در دست اجرا

12/3/92

بررسي ارتباط پاسخ هموديناميک ، ريتم قلبي و پاترن اسکن پرفيوژن ميوکارد پس از استرس دي پريدامول با نوروپاتي اتونوم قلبي در افراد مبتلا به ديابت شيرين

920486

11

1/3/93

7/2/92

وحیدرضا دباغ

96.200.000

در دست اجرا

1/7/91

بررسي اثرات مت امفتامين بر روي جريان خون مغزي در اسپکت پرفيوژن مغز

910554

12

28/3/92

3/4/91

وحیدرضا دباغ

39.200.000

در دست اجرا

اعلام پایان طرح باید صورت گیرد

28/9/90

بررسي مقايسه اي اندکسهاي فانکشن دياستوليک بطن چپ دراسکن پرفيوژن ميوکارد به روش 16-frame Gated SPECT وراديونوکلئيد آنژيوگرافي

900816

13

20/6/93

26/5/92

کامران آریانا

66,350,000

121,700,000

در دست اجرا

10/2/92

ارزيابي پاسخ به درمان در مبتلايان به لنفوم هوجکين با اسکنTc-octreotate

920115

14

15/12/94

25/8/92

کامران آریانا

70%

52.000.000

74.700.000

در دست اجرا

23/5/92

بررسي ارزش تشخيصي اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق عفونت از شل شدگي پروتز در بيماران داراي پروتز عارضه دار زانو

921135

15

4/11/91

9/2/91

کامران آریانا

48.000.000

در دست اجرا

اعلام پایان طرح باید صورت گیرد

17/9/90

بررسي ارزش تشخيصي اسکن (99mTc- BN) 99mTc-Bombesin در افتراق توده هاي خوش خيم از بدخيم پستاني

900790

16

30/9/93

5/11/92

کامران آریانا

62.125.000

77.86.000

در دست اجرا

1/12/91

بررسي ارزش تشخيصي اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- ubiquicidin 29-41در تشخيص اوستئوميلت ستون مهره اي

911141

17

4/8/93

12/4/92

کیوان صدری

52.368.300

87.280.500

در دست اجرا

8/12/91

فرمولاسيون و تعيين ويژگي هاي نانو ذرات طلا نشاندار شده با تگنسيوم و بررسي توزيع حياتي آن در موش

911180

18

24/2/93

29/8/92

کیوان صدری

60%

113.492.000

در دست اجرا

18/11/91

ارزيابي و بررسي فرمولاسيون هاي مختلف راديوآئروسل هاي 99mTc-DTPA براي انجام مطالعات ونتيلاسيون ريوي

911045

19

9/12/92

20/2/91

کیوان صدری

30%

246,946,000

منتظر اجرای تعهدات مجری

10/11/1390

فرمولاسيون و تعيين ويژگي هاي نانوليپوزوم هاي PEG نشاندارشده با 99mTc-HMPAO براي سنتي گرافي جريان خون در مدل حيواني

900921

20

18/4/92

18/8/90

کیوان صدری

101,396,000

در دست اجرا

27/6/90

فرمولاسيون و تعيين ويژگيهاي نانوليپوزومهاي حاوي ماده رنگي patent blue نشاندار شده با Tc-HMPAO و بررسي نحوه نقشه برداري سيستم لنفاوي براي شناسايي (Sentinel Lymph NODE) SLN

900543

21

21/1/95

30/90/92

سید رسول زکوی

125,960,000

در دست اجرا

23/5/92

Evaluation of trend of thyroglobulin level during suppressive therapy measured by ultrasensitive technique in prediction of excellent response in patients with differentiated thyroid cancer(DTC)

921134

22

28/9/95

13/7/92

سید رسول زکوی

46,340,000

در دست اجرا

20/4/92

مقايسه دوز بالا و دوز پايين يد راديواکتيو در درمان بيماران مبتلا به کانسر افتراق يافته تيروئيد با ريسک متوسط به دنبال تيروئيدکتومي ، در بيماران مراجعه کننده به درمانگاه تيروئيد بخش پزشکي هسته اي بيمارستان قائم در سالهاي 91 تا95

920852

23

4/8/95

19/11/92

سید رسول زکوی

-------

59.611.000

عقد قرارداد

1/4/92

بررسي تاثير دوز هاي متفاوت محاسبه اي يد راديو اکتيو در درمان بيماران مبتلا به بيماري گريوز

920800

24

2/3/93

5/5/92

سید رسول زکوی

43,100,000

در دست اجرا

26/12/91

بررسي اثر کمپرشن متناوب پنوماتيک(IPC) بر جريان خون استخوان تيبيا و استخوانهاي foot در بيماران مراجعه کننده به بخش پزشکي هسته اي جهت انجام اسکن استخوان بر اساس ميزان برداشت راديوداروي 99mTc-MDP

911321

25

9/2/93

14/2/92

سید رسول زکوی

26,100,000

عقد قرارداد

در حال ارسال قرارداد

3/10/91

بررسي اثرات راديوسينوکتومي با راديو داروي RE188 در درمان سينويت مزمن مفصل زانو(همارتروز) بيماران مبتلا به هموفيلي

910841

26

27/5/92

1/9/91

سید رسول زکوی

25,000,000

در دست اجرا

گزارش پایان طرح برای ناظر ارسال شده است.

15/6/91

بررسي و مقايسه راديوسينووکتومي در درمان سينوويت مزمن زانو با سه داروي رنيوم 188- ايتريوم 90- فسفر 32 .مرور نظام مند و متاآناليز متون

910520

27

1/11/92

29/6/91

سید رسول زکوی

19,700,000

در دست اجرا

15/11/90

بررسي ميزان پاسخ درماني گواتر ندولر سمي به پروتکل هاي مختلف درمان با يد راديواکتيو: مرور نظام مند و متاآناليز متون

900997

28

23/1/93

29/6/91

سید رسول زکوی

12,000,000

در دست اجرا

3/11/90

مقايسه ي مشخصات کانسر تيروييد ديفرانسيه ميان دو گروه کودکان و بزرگسالان در بيماران استان خراسان طي سال هاي 1374 تا 1390

900900

29

9/9/91

9/7/90

سید رسول زکوی

62,000,000

در دست اجرا

23/12/89

بررسي اثرات و موفقيت راديوسينووکتومي با راديو داروي Re188 sulfur colloid در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد درگير کننده مفصل زانو

900117

30

15/3/91

26/5/90

سید رسول زکوی

26,700,000

در دست اجرا

اعلام پایان طرح باید صورت گیرد

14/4/89

بررسي عادتهاي تغذيه اي در بيماران مبتلا به کانسرتيروئيد مراجعه کننده به بيمارستان قائم مشهد در طي سال 1390-1391

89177

31

سید رسول زکوی

آماده طرح در شورا

24/11/92

بررسي اثر محافظتي کورکومين در برابر عوارض ناشي از يد درماني در بيماران مبتلا به کانسر تيروئيد: يک کارآزمايي باليني تصادفي دو سور کور کنترل شده با پلاسبو

922435

32

بازديدكنندگان

امروز: 49
ديروز:48
اين هفته: 219
هفته‌ي گذشته: 335
اين ماه: 1143
ماه گذشته: 1541
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی